Chứng nhận HACCP – Hệ thống Phân tích sự quan trọng

Chứng nhận HACCP – Hệ thống Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn

HACCP là từ viết tắt của Hazard Analytisis and Critical Control Points , được định nghĩa với tiếng Việt Nam là phấn tích các mối nguy hại và để kiếm soát tới hạn mức. mục đích là để có kế hoạch và phương án xử lý tốt nhất cho các trường hợp sảy ra trong sản xuất linh doanh. Trong kinh doanh suất ăn công nghiệp cũng thế. HACCP là điều cực kỳ quan trọng. Mỗi doanh nghiệp trong mảng này để phải tiến hành đầy đủ các giấy tờ trước khi tiến hành hoạt động. 

Mời quý vị tham khảo thêm thông tin: Suất ăn công nghiệp 

Mời quý vị tham khảo thêm thông tin: Thực đơn suất ăn công nghiệp  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *